FoodInnopolis X KMITL

/

e-mail : foodindustry@kmitl.ac.th

FoodInnopolis

FoodInnopolis

Food Innopolis หน่วยงานสนับสนุนด้านการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์


From Our Blog

Recent News

 • FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2

  FOOD REGULATORY CLINIC BY FOOD INNOPOLIS #2

  Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2 บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) *ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 […]

  Know More

 • FRONTIER IN FOOD 2023 #4

  FRONTIER IN FOOD 2023 #4

  พลาดไม่ได้ กับหัวข้อสุดท้าย จากซีรีย์สัมมนาออนไลน์ Frontier in Food 2023 “Non-Thermal Technologies for Food Processing: เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน” ในหัวข้อ #4 เรื่อง “Raising the Bar […]

  Know More

Sensory Room

Sensory Room ให้บริการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารฉายรังสี ประกอบไปด้วย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอาหารฉายรังสี โดยใช้ประสาทสัมผัสของผู้ประเมิน ในการให้คะแนน รูปลักษณ์ กลิ่น รสชาติ เป็นต้น

Future Food Lab

Future Food Lab ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหาร สำหรับทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยตนเอง

Pilot Plant

Bakery Pilot Plant ให้บริการทดสอบการผลิตด้วยเครื่องจักรที่โรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้


Recent Work

Our Research

Laboratory Instrument

ตัวอย่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเรา


About Us

เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis]

จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วิสัยทัศน์

แพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารระดับโลก

พันธกิจ

 • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหารระดับประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
 • บูรณาการความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน และพัฒนารูปแบบการบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ
 • พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของทั้งผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ ให้สร้างสรรค์สินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมโยงประเทศไทยกับห่วงโซ่มูลค่าอาหารของโลก