Logo  Reserve list

no. Name-Surname Equipment detail date reserve time status report - cancel reserve
25237 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Biological Safety Cabinet8
ESCO- AC24S8NS
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-10-04 13:00-15:59

รออนุมัติ

25236 ชลมารค ทรัพย์สมบูรณ์ - โทร 0955962850
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อจ.สุพีรยา อาษา
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm
eppendorf - 5702
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง BR206
2023-10-04 10:00-16:59

รออนุมัติ

25235 วรรณภา ทองสวัสดิ์ - โทร 0625255409
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.สร้อยสุดา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-03 13:00-14:59

รออนุมัติ

25234 วริศรา มนตรีพิริยาภรณ์ - โทร 0860357076
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-06 09:00-11:59

รออนุมัติ

25233 วริศรา มนตรีพิริยาภรณ์ - โทร 0860357076
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-06 09:00-11:59

รออนุมัติ

25232 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-10-03 09:00-14:59

รออนุมัติ

25230 รณกฤต นิมิตร - โทร 0843449585
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-10-03 09:00-12:59

รออนุมัติ

25229 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
พิชญดา
Refrigerated Centrifuge6
Eppendrof - 5920R
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-10 09:00-12:59

รออนุมัติ

25228 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-04 09:00-11:59

รออนุมัติ

25227 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-04 09:00-11:59

รออนุมัติ

25226 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
พิชญดา
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-03 09:00-10:59

รออนุมัติ

25225 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
พิชญดา
Visible spectrophotometer2
Thermo- Genesys 20
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-10 09:00-11:59

รออนุมัติ

25224 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
พิชญดา
Visible spectrophotometer3
Thermo- Genesys 20
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-10 09:00-11:59

รออนุมัติ

25223 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-03 13:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25222 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-03 13:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25221 วนัสนันท์ จรัลวรวงศ์ - โทร 0852327666
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ. อรชร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-03 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25219 วรรณภา ทองสวัสดิ์ - โทร 0625255409
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.สร้อยสุดา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-03 10:00-12:59

รออนุมัติ

25218 นันท์ชพร ว่านกระ - โทร 0898229185
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-03 11:00-12:59

รออนุมัติ

25217 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-02 13:00-15:59

รออนุมัติ

25216 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 4
Tomy- SX-500
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-10-02 13:00-15:59

รออนุมัติ

25215 เมธาพร ศรีสังวรณ์ - โทร 0923858981
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ. อรชร เมฆเกิดชู
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-02 13:00-15:59

รออนุมัติ

25214 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-10-04 10:00-16:59

รออนุมัติ

25213 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-10-03 10:00-16:59

รออนุมัติ

25212 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-10-04 10:00-16:59

อนุมัติ

25211 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-10-03 10:00-16:59

อนุมัติ

25210 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-10-02 10:00-17:59

อนุมัติ

25209 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-10-02 10:00-15:59

อนุมัติ

25208 อชิรญา คงโพธิ์ - โทร 0827017710
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-02 11:00-11:59

ยกเลิกการจอง

25207 อชิรญา คงโพธิ์ - โทร 0827017710
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-02 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25206 อชิรญา คงโพธิ์ - โทร 0827017710
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-10-02 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25205 อภิสฎา เกิดเทศ - โทร 0626983759
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-10-02 10:00-11:59

อนุมัติ

25204 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Refrigerated Centrifuge6
Eppendrof - 5920R
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-29 13:00-15:59

อนุมัติ

25203 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-29 11:00-13:59

อนุมัติ

25202 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-10-05 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25201 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-10-03 09:00-16:59

อนุมัติ

25200 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-10-02 09:00-15:59

อนุมัติ

25199 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-29 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25198 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-29 13:00-15:59

อนุมัติ

25197 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-10-03 09:00-15:59

รออนุมัติ

25196 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-10-20 09:00-13:59

รออนุมัติ

25195 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-10-05 09:00-13:59

รออนุมัติ

25194 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-10-12 09:00-11:59

รออนุมัติ

25193 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-10-11 09:00-17:59

รออนุมัติ

25192 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-10-10 09:00-17:59

รออนุมัติ

25191 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-10-09 09:00-17:59

รออนุมัติ

25190 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-10-09 09:00-15:59

รออนุมัติ

25189 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge7
eppendorf - 5804R
อาคาร BEAR ห้อง BR210
2023-09-28 10:00-15:59

อนุมัติ

25188 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assistant Prof. Jiraporn Sirison
Visible Spectrophotometer 1
Metertech- SP-880
อาคาร BEAR ห้อง BR103
2023-09-28 12:00-12:59

ยกเลิกการจอง

25187 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assistant Prof. Jiraporn Sirison
Visible Spectrophotometer 1
Metertech- SP-880
อาคาร BEAR ห้อง BR103
2023-09-28 15:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25186 สุพีรยา อาษา - โทร 0889959424
Culinary Science and Foodservice Management Program
สุพีรยา อาษา
Fat extraction1
Gerhardt- S306AK
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI301
2023-09-29 09:00-17:59

อนุมัติ

25185 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-28 11:00-16:59

อนุมัติ

25184 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-27 16:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25183 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ดร.ศิรดา สังสินชัย
Tray Dryer3
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-27 13:00-15:59

รออนุมัติ

25181 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ดร.ศิรดา
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-27 13:00-14:59

รออนุมัติ

25180 ภัทรานิษฐ์ มัจฉาเดช - โทร 0863769663
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.นภัสรพี
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-29 10:00-11:59

อนุมัติ

25179 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-29 12:00-15:59

อนุมัติ

25178 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Tray Dryer3
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-29 12:00-15:59

อนุมัติ

25177 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Tray Dryer2
Progress-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-29 12:00-15:59

อนุมัติ

25176 วาสนา อะนันต์ - โทร 0809222759
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-30 10:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25175 วาสนา อะนันต์ - โทร 0809222759
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-29 10:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25174 วาสนา อะนันต์ - โทร 0809222759
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-30 10:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25173 วาสนา อะนันต์ - โทร 0809222759
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-29 10:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25172 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-29 09:00-12:59

อนุมัติ

25171 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดรงทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
High performance liquid chromatography (HPLC) 2 (มีค่าใช้จ่าย)
Agilent Technologies- Agilent 1260 series
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-313
2023-09-27 13:00-15:59

อนุมัติ

25170 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-17 09:00-12:59

อนุมัติ

25169 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-10 09:00-12:59

อนุมัติ

25168 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-03 09:00-12:59

อนุมัติ

25167 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-02 09:00-12:59

ยกเลิกการจอง

25166 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 09:00-12:59

อนุมัติ

25165 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 09:00-12:59

อนุมัติ

25164 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-29 12:00-16:59

อนุมัติ

25163 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-28 16:00-17:59

อนุมัติ

25162 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-27 15:00-17:59

อนุมัติ

25161 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-26 11:00-17:59

อนุมัติ

25160 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 09:00-11:59

อนุมัติ

25159 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 09:00-11:59

อนุมัติ

25158 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-26 09:00-15:59

อนุมัติ

25157 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-25 12:00-15:59

อนุมัติ

25156 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 2
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-20 13:00-15:59

อนุมัติ

25155 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 2
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-10 13:00-15:59

อนุมัติ

25154 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 2
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-06 13:00-15:59

อนุมัติ

25153 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 2
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-03 13:00-15:59

อนุมัติ

25152 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 1
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-20 13:00-15:59

อนุมัติ

25151 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 1
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-10 13:00-15:59

อนุมัติ

25150 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 1
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-06 13:00-15:59

อนุมัติ

25149 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Evaporator 1
Buchi- R-215
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-10-03 13:00-15:59

อนุมัติ

25148 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-28 09:00-11:59

อนุมัติ

25147 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-25 14:00-17:59

อนุมัติ

25146 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-26 09:00-15:59

อนุมัติ

25145 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-27 13:00-16:59

อนุมัติ

25144 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-26 14:00-17:59

อนุมัติ

25143 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-25 14:00-17:59

อนุมัติ

25142 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.songsak
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-28 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25141 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-28 09:00-15:59

อนุมัติ

25140 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.sonsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-27 10:00-12:59

อนุมัติ

25139 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-26 10:00-13:59

อนุมัติ

25138 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-25 10:00-13:59

อนุมัติ

25137 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-23 11:00-13:59

อนุมัติ

25136 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-22 15:00-17:59

อนุมัติ

25135 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar- MCR 302
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-22 14:00-17:59

อนุมัติ

25134 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-22 10:00-14:59

อนุมัติ

25133 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-22 13:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25131 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Refrigerated Centrifuge6
Eppendrof - 5920R
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-22 09:00-15:59

อนุมัติ

25130 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-22 09:00-15:59

อนุมัติ

25129 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Microplate reader
Thermo- Multiskan Go
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-416
2023-09-22 09:00-15:59

อนุมัติ

25128 พิชญาภา อัศวเดชาโชติ - โทร 0988271643
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อรชร
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-27 09:00-17:59

อนุมัติ

25127 พิชญาภา อัศวเดชาโชติ - โทร 0988271643
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อรชร
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-27 10:00-12:59

อนุมัติ

25126 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-22 11:00-14:59

อนุมัติ

25125 จิรวัฒน์ จุลสำรวล - โทร 0645789156
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุเมธี
Pin Mill 2
Retsch- ZM200
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-22 13:00-14:59

อนุมัติ

25124 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-22 09:00-09:59

อนุมัติ

25122 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-21 13:00-13:59

อนุมัติ

25121 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชาจินดาประเสริฐ
Biological Safety Cabinet8
ESCO- AC24S8NS
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-09-21 13:00-15:59

อนุมัติ

25120 รินลดา จบมีสุข - โทร 0628099448
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-26 09:00-11:59

อนุมัติ

25119 รินลดา จบมีสุข - โทร 0628099448
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-25 09:00-11:59

อนุมัติ

25118 รินลดา จบมีสุข - โทร 0628099448
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-25 09:00-11:59

อนุมัติ

25117 รินลดา จบมีสุข - โทร 0628099448
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-25 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25116 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 11:00-12:59

ยกเลิกการจอง

25115 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-21 09:00-12:59

อนุมัติ

25114 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-21 09:00-12:59

อนุมัติ

25113 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-03 13:00-14:59

อนุมัติ

25112 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-02 10:00-14:59

อนุมัติ

25111 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-03 13:00-15:59

อนุมัติ

25110 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-02 10:00-14:59

อนุมัติ

25109 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-28 10:00-14:59

อนุมัติ

25108 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-28 10:00-14:59

อนุมัติ

25107 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 10:00-12:59

ยกเลิกการจอง

25105 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-22 10:00-16:59

อนุมัติ

25103 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-22 09:00-17:59

อนุมัติ

25102 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-21 13:00-17:59

อนุมัติ

25100 เมธาพร ศรีสังวรณ์ - โทร 0923858981
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนเสรีกุล
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-22 12:00-15:59

อนุมัติ

25099 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-20 15:00-17:59

อนุมัติ

25098 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assistant Prof. Jiraporn Sirison
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm
eppendorf - 5702
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง BR206
2023-09-20 16:00-16:59

อนุมัติ

25097 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assistant Prof. Jiraporn Sirison
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm
eppendorf - 5702
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง BR206
2023-09-20 15:00-15:59

อนุมัติ

25096 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-22 13:00-16:59

อนุมัติ

25095 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-21 13:00-16:59

อนุมัติ

25094 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-21 09:00-12:59

อนุมัติ

25093 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 11:00-12:59

อนุมัติ

25092 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-20 09:00-10:59

อนุมัติ

25091 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-21 09:00-11:59

อนุมัติ

25090 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-20 11:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25089 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-21 12:00-14:59

อนุมัติ

25088 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-23 13:00-15:59

อนุมัติ

25087 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-22 13:00-15:59

อนุมัติ

25086 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-21 13:00-15:59

อนุมัติ

25085 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-20 09:00-11:59

อนุมัติ

25084 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 09:00-13:59

ยกเลิกการจอง

25083 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-25 09:00-15:59

อนุมัติ

25082 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 13:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25081 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

25080 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-25 13:00-15:59

อนุมัติ

25079 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-25 09:00-11:59

อนุมัติ

25078 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 13:00-16:59

อนุมัติ

25077 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
อ.นภัสรพี
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-20 13:00-16:59

อนุมัติ

25076 ปนัดดา สะหรังหมัด - โทร 0971460303
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ทัศพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-20 09:00-11:59

อนุมัติ

25075 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-19 14:00-15:59

อนุมัติ

25074 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-19 13:00-17:59

อนุมัติ

25073 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25072 สุพีรยา อาษา - โทร 0889959424
Culinary Science and Foodservice Management Program
สุพีรยา อาษา
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-26 09:00-15:59

อนุมัติ

25071 สุพีรยา อาษา - โทร 0889959424
Culinary Science and Foodservice Management Program
สุพีรยา อาษา
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-25 09:00-16:59

อนุมัติ

25070 สุพีรยา อาษา - โทร 0889959424
Culinary Science and Foodservice Management Program
สุพีรยา อาษา
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-22 09:00-15:59

อนุมัติ

25068 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-20 15:00-17:59

อนุมัติ

25066 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-22 10:00-15:59

อนุมัติ

25065 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-21 10:00-15:59

อนุมัติ

25064 สุทธิกานต์ เพชรกลั่น - โทร 0640929828
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.พงษ์เสริฐ
Tray Dryer1
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-20 09:00-09:59

อนุมัติ

25063 สุทธิกานต์ เพชรกลั่น - โทร 0640929828
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.พงษ์เสริฐ
Tray Dryer1
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-20 09:00-09:59

ยกเลิกการจอง

25062 ภัทราทร ทรงสัตย์ - โทร jhsmairnmty
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-18 09:00-11:59

อนุมัติ

25061 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-18 12:00-15:59

อนุมัติ

25060 ญาณกร จรูญสุวรรณ - โทร fourth_gz
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 15:00-17:59

อนุมัติ

25059 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-19 09:00-15:59

อนุมัติ

25058 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-28 09:00-17:59

อนุมัติ

25057 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-27 09:00-17:59

อนุมัติ

25056 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-26 09:00-17:59

อนุมัติ

25055 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-25 09:00-17:59

อนุมัติ

25054 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-22 09:00-17:59

อนุมัติ

25053 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-19 09:00-15:59

อนุมัติ

25052 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อุมาพร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-19 10:00-11:59

อนุมัติ

25051 ปนัดดา สะหรังหมัด - โทร 0971460303
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
รศ.ดร.ทัศพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-20 10:00-12:59

ยกเลิกการจอง

25050 ปนัดดา สะหรังหมัด - โทร 0971460303
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
รศ.ดร.ทัศพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-20 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25047 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-18 09:00-15:59

อนุมัติ

25046 พิชามญชุ์ ต่อวิริยะเลิศชัย - โทร 0614980852
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 4
Tomy- SX-500
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-09-18 00:00-00:00

อนุมัติ

25045 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-18 10:00-16:59

อนุมัติ

25044 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-21 10:00-16:59

อนุมัติ

25043 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-20 10:00-16:59

อนุมัติ

25042 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-19 10:00-16:59

อนุมัติ

25041 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-18 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

25040 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-21 10:00-16:59

ยกเลิกการจอง

25039 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-20 10:00-16:59

อนุมัติ

25038 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-19 09:00-15:59

อนุมัติ

25037 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-22 09:00-16:59

ยกเลิกการจอง

25036 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-21 09:00-16:59

ยกเลิกการจอง

25035 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-20 09:00-16:59

อนุมัติ

25034 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-19 09:00-16:59

อนุมัติ

25033 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-18 09:00-16:59

อนุมัติ

25032 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-18 09:00-17:59

อนุมัติ

25031 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-19 09:00-12:59

อนุมัติ

25030 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-19 09:00-11:59

อนุมัติ

25029 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-18 09:00-17:59

อนุมัติ

25028 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-17 09:00-17:59

อนุมัติ

25027 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-16 09:00-17:59

อนุมัติ

25026 สิริกร สำลีทอง - โทร 0990604343
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-18 12:00-16:59

อนุมัติ

25025 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-20 10:00-14:59

อนุมัติ

25024 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 10:00-13:59

อนุมัติ

25023 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-16 09:00-15:59

อนุมัติ

25022 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-16 09:00-15:59

อนุมัติ

25021 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-18 13:00-14:59

อนุมัติ

25020 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 13:00-14:59

อนุมัติ

25019 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-16 09:00-14:59

อนุมัติ

25018 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล - โทร 0882255422
บุคลากร สจล.
สุพีรยา อาษา
Fat extraction2
Gerhardt- SOX406
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI301
2023-09-22 09:00-17:59

ยกเลิกการจอง

25017 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล - โทร 0882255422
บุคลากร สจล.
สุพีรยา อาษา
Protein Analyzer 1
Gerhardt- KB8S/VAP30
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI318
2023-09-22 09:00-17:59

อนุมัติ

25016 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล - โทร 0882255422
บุคลากร สจล.
อ.สุพีรยา อาษา
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-19 13:00-17:59

อนุมัติ

25015 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-16 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

25014 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar- MCR 302
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 09:00-12:59

อนุมัติ

25013 สิริกร สำลีทอง - โทร 0990604343
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-21 12:00-16:59

ยกเลิกการจอง

25012 สิริกร สำลีทอง - โทร 0990604343
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.อพัชชา
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-21 12:00-16:59

อนุมัติ

25011 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof. Songsak
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-15 14:00-15:59

อนุมัติ

25010 ญาณกร จรูญสุวรรณ - โทร fourth_gz
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 09:00-12:59

อนุมัติ

25009 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-20 09:00-15:59

อนุมัติ

25008 ฉัตรฑริกา สีมาเพียงบุญ - โทร 0648508275
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สุพีรยา อาษา
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-19 11:00-15:59

อนุมัติ

25007 ณัฐวดี อาตยพันธ์ - โทร 0619174040
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.จิราภรณ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-18 09:00-11:59

อนุมัติ

25006 เมธาพร ศรีสังวรณ์ - โทร 0923858981
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร. วิรามศรี ศรีพจนารถ
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-15 12:00-14:59

อนุมัติ

25005 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-19 09:00-15:59

อนุมัติ

25004 อชิรญา ตั้งอัศยากุล - โทร 0853740889
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อุมาพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-19 10:00-11:59

อนุมัติ

25002 ปนัดดา สะหรังหมัด - โทร 0971460303
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
รศ.ดร.ทัศพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-14 13:00-15:59

อนุมัติ

25001 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-14 00:00-00:00

อนุมัติ

25000 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-15 09:00-16:59

อนุมัติ

24999 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-14 09:00-14:59

อนุมัติ

24998 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Sieve Shaker 2
Retsch- AS200
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-14 09:00-16:59

อนุมัติ

24997 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-14 10:00-15:59

อนุมัติ

24996 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-13 15:00-16:59

อนุมัติ

24995 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-15 09:00-16:59

อนุมัติ

24994 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-20 00:00-00:00

อนุมัติ

24993 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-19 09:00-16:59

อนุมัติ

24992 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-18 10:00-16:59

อนุมัติ

24991 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-13 15:00-16:59

อนุมัติ

24990 Patcharawalai Buntongdee - โทร 0645831810
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-15 12:00-14:59

อนุมัติ

24989 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-14 10:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24988 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr. Naphatrapi Luangsakul
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-15 10:00-14:59

อนุมัติ

24987 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-14 09:00-11:59

อนุมัติ

24986 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-14 09:00-11:59

อนุมัติ

24985 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.songsak
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-14 13:00-14:59

อนุมัติ

24984 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-13 09:00-16:59

อนุมัติ

24983 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-16 10:00-16:59

อนุมัติ

24982 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-15 10:00-16:59

อนุมัติ

24981 จิรวัฒน์ จุลสำรวล - โทร 0645789156
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุเมธี
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-14 13:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24980 อัจจิมา ภูพิชิต - โทร 0874135326
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วริพัสย์ อารีกุล
Tray Dryer1
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-13 14:00-11:59

อนุมัติ

24978 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-15 09:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24977 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-13 10:00-16:59

ยกเลิกการจอง

24976 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-13 14:00-17:59

อนุมัติ

24975 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-23 09:00-11:59

อนุมัติ

24974 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-22 09:00-11:59

อนุมัติ

24973 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-23 13:00-14:59

อนุมัติ

24972 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-23 09:00-11:59

อนุมัติ

24971 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-22 13:00-14:59

อนุมัติ

24970 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-22 09:00-11:59

อนุมัติ

24969 อัจจิมา ภูพิชิต - โทร 0874135326
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วริพัสย์ อารีกุล
Tray Dryer3
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-12 17:00-12:59

อนุมัติ

24968 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-12 13:00-17:59

อนุมัติ

24967 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-12 15:00-16:59

อนุมัติ

24966 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-14 13:00-14:59

อนุมัติ

24965 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-13 13:00-14:59

อนุมัติ

24964 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-12 13:00-14:59

อนุมัติ

24963 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.สุพรียา
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-13 11:00-15:59

อนุมัติ

24962 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-15 09:00-16:59

อนุมัติ

24961 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-14 13:00-17:59

อนุมัติ

24960 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-13 16:00-17:59

อนุมัติ

24959 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-12 13:00-17:59

อนุมัติ

24958 Lasuardi Permana - โทร Lasuardi
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Aj. Doe
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-12 11:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24957 ศุภณัฐชา มาลัยเกตุ - โทร 0876415965
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อพัชชา , อ.อุมาพร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-14 10:00-12:59

อนุมัติ

24956 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-12 10:00-15:59

อนุมัติ

24955 ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี - โทร 0835833747
บุคลากร สจล.
ดร.กรรณิการ์ กุลยะณี
Sieve Shaker 2
Retsch- AS200
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-12 09:00-15:59

อนุมัติ

24954 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr. Naphatrapi Luangsakul
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-13 13:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24953 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr. Naphatrapi Luangsakul
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-14 10:00-13:59

อนุมัติ

24952 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr. Naphatrapi Luangsakul
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-13 10:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24951 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr. Naphatrapi Luangsakul
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-12 10:00-13:59

อนุมัติ

24950 เมธาพร ศรีสังวรณ์ - โทร 0923858981
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร. พิชญดา สมบูรณ์
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-13 09:00-11:59

อนุมัติ

24949 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อวิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-14 10:00-16:59

อนุมัติ

24948 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-13 10:00-15:59

อนุมัติ

24947 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-12 10:00-16:59

อนุมัติ

24946 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-13 09:00-17:59

อนุมัติ

24945 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-12 09:00-17:59

อนุมัติ

24944 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-11 09:00-17:59

อนุมัติ

24943 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทรงศักดิ์
Incubator Shaker3
New Brunswich- Innova42R
อาคาร BEAR ห้อง B207
2023-09-11 00:00-00:00

อนุมัติ

24942 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-11 09:00-12:59

อนุมัติ

24941 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-18 14:00-16:59

อนุมัติ

24940 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-11 14:00-16:59

อนุมัติ

24939 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 1
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-18 14:00-16:59

อนุมัติ

24938 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 1
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-11 14:00-16:59

อนุมัติ

24937 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-11 13:00-13:59

อนุมัติ

24936 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-11 09:00-09:59

อนุมัติ

24935 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-11 10:00-15:59

อนุมัติ

24934 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-11 10:00-15:59

อนุมัติ

24933 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-15 09:00-16:59

อนุมัติ

24932 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-14 09:00-16:59

อนุมัติ

24931 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-13 09:00-16:59

อนุมัติ

24930 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-12 09:00-16:59

อนุมัติ

24929 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-11 09:00-16:59

อนุมัติ

24928 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-12 09:00-14:59

อนุมัติ

24927 มัณฑิตา ชุ่มสุวรรณ์ - โทร 0996192139
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-11 10:00-12:59

อนุมัติ

24926 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-12 09:00-16:59

อนุมัติ

24925 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-29 13:00-17:59

อนุมัติ

24924 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 13:00-17:59

อนุมัติ

24923 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 13:00-17:59

อนุมัติ

24922 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
viscometer2(ตรี)
brookfield- DVNext
อาคาร BEAR ห้อง BR103
2023-09-29 13:00-17:59

อนุมัติ

24921 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
viscometer2(ตรี)
brookfield- DVNext
อาคาร BEAR ห้อง BR103
2023-09-26 13:00-17:59

อนุมัติ

24920 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
viscometer2(ตรี)
brookfield- DVNext
อาคาร BEAR ห้อง BR103
2023-09-18 13:00-17:59

อนุมัติ

24919 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-13 09:00-13:59

อนุมัติ

24918 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-11 09:00-12:59

อนุมัติ

24917 ภัทรานิษฐ์ มัจฉาเดช - โทร 0863769663
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.เม้ง
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-15 10:00-11:59

อนุมัติ

24916 ภัทรานิษฐ์ มัจฉาเดช - โทร 0863769663
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.นภัสรพี อ.ทรงศักดิ์
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-08 15:00-17:59

อนุมัติ

24914 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ - โทร 0952501324
วิทยาศาสตร์การอาหาร
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-15 15:00-16:59

อนุมัติ

24913 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ - โทร 0952501324
วิทยาศาสตร์การอาหาร
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-15 09:00-09:59

อนุมัติ

24912 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ - โทร 0952501324
วิทยาศาสตร์การอาหาร
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-08 11:00-14:59

อนุมัติ

24911 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-14 09:00-17:59

อนุมัติ

24910 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-08 09:00-14:59

อนุมัติ

24909 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-08 09:00-16:59

อนุมัติ

24908 มัณฑิตา ชุ่มสุวรรณ์ - โทร 0996192139
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-08 10:00-12:59

ยกเลิกการจอง

24907 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-07 15:00-16:59

อนุมัติ

24906 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-08 11:00-16:59

อนุมัติ

24905 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-08 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24904 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-29 13:00-15:59

อนุมัติ

24903 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-26 13:00-15:59

อนุมัติ

24902 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-22 13:00-15:59

อนุมัติ

24901 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.วินัฏฐา
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-19 13:00-15:59

อนุมัติ

24900 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge7
eppendorf - 5804R
อาคาร BEAR ห้อง BR210
2023-09-07 09:00-14:59

อนุมัติ

24898 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-08 10:00-15:59

อนุมัติ

24897 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-07 10:00-15:59

อนุมัติ

24895 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-07 12:00-15:59

อนุมัติ

24894 วรรณภา ทองสวัสดิ์ - โทร 0625255409
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
Autoclave 4
Tomy- SX-500
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-09-07 10:00-12:59

อนุมัติ

24893 นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์ - โทร 0892054912
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ลำพึง
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-08 10:00-16:59

อนุมัติ

24892 พงศภัค นิ่มแก้ว - โทร 0863880752
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-12 13:00-17:59

อนุมัติ

24891 พงศภัค นิ่มแก้ว - โทร 0863880752
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-12 13:00-17:59

อนุมัติ

24890 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assist. Prof. Dr. Kannika Kunyanee
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-07 10:00-15:59

อนุมัติ

24889 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-14 09:00-14:59

อนุมัติ

24888 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-11 15:00-00:00

อนุมัติ

24887 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-06 09:00-11:59

อนุมัติ

24886 ยาสมีน สมันเลาะ - โทร 0910407543
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.อุมาพร
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-11 13:00-15:59

อนุมัติ

24885 ลักษิกา ประกายแสงสุริยะ - โทร 0992655416
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สุเมธี
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-12 09:00-12:59

อนุมัติ

24884 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-07 09:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24883 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-08 09:00-16:59

อนุมัติ

24882 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-20 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24881 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-21 09:00-11:59

อนุมัติ

24880 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-19 09:00-11:59

อนุมัติ

24879 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-18 09:00-11:59

อนุมัติ

24878 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-16 09:00-11:59

อนุมัติ

24877 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-15 09:00-11:59

อนุมัติ

24876 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-14 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24875 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-13 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24874 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 13:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24873 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24872 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-16 09:00-13:59

อนุมัติ

24871 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 13:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24870 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-20 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24869 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-19 13:00-14:59

อนุมัติ

24868 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-19 09:00-11:59

อนุมัติ

24867 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 13:00-14:59

อนุมัติ

24866 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-18 09:00-11:59

อนุมัติ

24865 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-15 10:00-14:59

อนุมัติ

24864 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-14 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24863 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-13 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24862 Sandra Kusumawardani - โทร 64608034@kmitl.ac.th
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assist. Prof. Dr. Kannika Kunyanee
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-05 10:00-15:59

อนุมัติ

24861 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-05 10:00-16:59

อนุมัติ

24860 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-13 10:00-14:59

อนุมัติ

24859 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-06 14:00-09:59

อนุมัติ

24858 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-07 11:00-15:59

อนุมัติ

24857 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
hammer mill 2
waco-
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-07 10:00-11:59

อนุมัติ

24856 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Tray Dryer2
Progress-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-07 13:00-09:59

ยกเลิกการจอง

24855 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-06 16:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24854 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-06 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24853 จิรวัฒน์ จุลสำรวล - โทร 0645789156
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุเมธี
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-06 11:00-15:59

อนุมัติ

24852 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-08 14:00-15:59

อนุมัติ

24851 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-07 13:00-14:59

อนุมัติ

24850 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-06 13:00-14:59

อนุมัติ

24849 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-05 13:00-14:59

อนุมัติ

24848 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 4
Buchi- B490/R200
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-05 10:00-16:59

อนุมัติ

24845 Van Tai Ngo - โทร 0822167594
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc. Prof. Dr Naphatrapi Luangsakul
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar- MCR 302
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-06 14:00-15:59

อนุมัติ

24844 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โม
Spectrophotometer&Colormeter
HunterLab- XE
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-07 11:00-13:59

อนุมัติ

24843 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โม
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-07 11:00-12:59

อนุมัติ

24842 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โม
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-07 11:00-12:59

อนุมัติ

24841 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 1
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-04 15:00-17:59

อนุมัติ

24840 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Muffle Furnace 2
NaberTherm- LT40/11/B170
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI307
2023-09-04 15:00-16:59

อนุมัติ

24839 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒชัยเสรีกุล
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-04 10:00-16:59

อนุมัติ

24838 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-04 10:00-15:59

อนุมัติ

24837 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี
Biological Safety Cabinet4
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-04 10:00-12:59

อนุมัติ

24836 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
อ.ทรงศักดิ์
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-04 15:00-16:59

อนุมัติ

24835 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-24 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24834 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-17 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24833 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-10 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24832 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-10-03 09:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24831 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 09:00-11:59

อนุมัติ

24830 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-12 09:00-11:59

อนุมัติ

24829 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-24 09:00-11:59

อนุมัติ

24828 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-17 09:00-11:59

อนุมัติ

24827 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-10 09:00-11:59

อนุมัติ

24826 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-10-03 09:00-11:59

อนุมัติ

24825 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-19 09:00-11:59

อนุมัติ

24824 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-05 09:00-11:59

อนุมัติ

24823 ระจิตร สุวพานิช - โทร 0891736863
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-05 09:00-11:59

อนุมัติ

24822 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-04 14:00-14:59

อนุมัติ

24821 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-09-04 10:00-10:59

อนุมัติ

24820 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-09-04 09:00-13:59

อนุมัติ

24819 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Evaporator 4
Buchi- B490/R200
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-05 10:00-16:59

ยกเลิกการจอง

24818 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Pin Mill 1
Retsch- ZM1000
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-06 11:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24817 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
hammer mill 2
waco-
อาคาร BEAR ห้อง BR109
2023-09-06 10:00-11:59

ยกเลิกการจอง

24816 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Tray Dryer4
Progress-
อาคาร BEAR ห้อง B317
2023-09-05 14:00-09:59

ยกเลิกการจอง

24815 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-12 15:00-00:00

อนุมัติ

24814 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-12 15:00-16:59

อนุมัติ

24813 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-11 15:00-16:59

อนุมัติ

24812 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-11 15:00-17:59

อนุมัติ

24811 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-09-06 09:00-15:59

อนุมัติ

24810 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-05 09:00-12:59

อนุมัติ

24809 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-05 11:00-15:59

อนุมัติ

24808 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-09-08 09:00-15:59

อนุมัติ

24807 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-09-06 09:00-15:59

อนุมัติ

24806 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-09-05 09:00-15:59

อนุมัติ

24805 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-09-04 09:00-15:59

อนุมัติ

24804 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-06 12:00-15:59

อนุมัติ

24803 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-05 12:00-15:59

อนุมัติ

24802 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-04 11:00-15:59

อนุมัติ

24801 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-09-06 09:00-17:59

อนุมัติ

24800 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-09-05 09:00-17:59

อนุมัติ

24799 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-09-04 09:00-17:59

อนุมัติ

24798 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Ice Cream Machine
Nemox/gelato- 5k
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Milk
2023-09-04 09:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24797 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-08 09:00-17:59

อนุมัติ

24796 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-06 15:00-17:59

อนุมัติ

24795 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-05 09:00-17:59

อนุมัติ

24794 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-04 09:00-15:59

อนุมัติ

24793 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-04 09:00-17:59

อนุมัติ

24792 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-02 09:00-15:59

อนุมัติ

24791 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-04 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24790 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-04 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24789 ชลมารค ทรัพย์สมบูรณ์ - โทร 0955962850
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สิทธิ์พงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-31 10:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24788 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-08-30 10:00-15:59

อนุมัติ

24787 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 10:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24786 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-25 10:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24785 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-26 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24784 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-25 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24783 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-11 10:00-14:59

อนุมัติ

24782 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-12 10:00-13:59

อนุมัติ

24781 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-12 10:00-13:59

อนุมัติ

24780 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-11 10:00-13:59

อนุมัติ

24779 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-21 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24778 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-21 10:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24777 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-07 10:00-14:59

อนุมัติ

24776 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-07 10:00-14:59

อนุมัติ

24774 ณชมกมล แสงสุข - โทร 0863672608
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-
Homogenizer(2)
IKA- T25
อาคาร BEAR ห้อง B305
2023-09-04 10:00-11:59

อนุมัติ

24773 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-05 10:00-13:59

อนุมัติ

24772 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-04 10:00-12:59

อนุมัติ

24771 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-01 10:00-13:59

อนุมัติ

24770 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-05 10:00-12:59

อนุมัติ

24769 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-04 10:00-13:59

อนุมัติ

24768 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-01 10:00-14:59

อนุมัติ

24767 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-31 10:00-15:59

อนุมัติ

24766 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-09-01 10:00-15:59

อนุมัติ

24765 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-31 16:00-00:00

ยกเลิกการจอง

24764 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-30 12:00-15:59

อนุมัติ

24763 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผส.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-04 09:00-13:59

อนุมัติ

24762 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-09-01 09:00-15:59

อนุมัติ

24761 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-08-31 09:00-15:59

อนุมัติ

24760 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-08-30 09:00-15:59

อนุมัติ

24759 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-30 09:00-11:59

อนุมัติ

24758 ชลมารค ทรัพย์สมบูรณ์ - โทร 0955962850
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุพีรยา อาษา
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-30 10:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24756 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-09-07 11:00-13:59

อนุมัติ

24755 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-09-07 09:00-14:59

อนุมัติ

24754 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-07 09:00-14:59

อนุมัติ

24753 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-05 09:00-14:59

อนุมัติ

24752 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-04 09:00-14:59

อนุมัติ

24751 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-09-01 09:00-14:59

อนุมัติ

24750 ชลมารค ทรัพย์สมบูรณ์ - โทร 0955962850
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุพีรยา อาษา
Water Activity Meter
AQUA LAB - 4TE
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-29 10:00-14:59

อนุมัติ

24749 ชลมารค ทรัพย์สมบูรณ์ - โทร 0955962850
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.สุพีรยา อาษา
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-29 10:00-13:59

อนุมัติ

24748 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดข้อ
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-11 10:00-16:59

ยกเลิกการจอง

24747 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-08 15:00-17:59

อนุมัติ

24746 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-07 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24745 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-06 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24744 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ. วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-05 15:00-17:59

อนุมัติ

24743 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-04 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24742 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-01 15:00-17:59

อนุมัติ

24741 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-31 15:00-17:59

อนุมัติ

24740 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-08 15:00-17:59

อนุมัติ

24739 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-07 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24738 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ. วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-06 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24737 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-05 15:00-17:59

อนุมัติ

24736 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-04 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24735 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ. วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-09-01 14:00-17:59

อนุมัติ

24734 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-31 14:00-17:59

อนุมัติ

24733 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-08-31 11:00-13:59

อนุมัติ

24732 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-31 09:00-13:59

อนุมัติ

24731 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-30 09:00-15:59

อนุมัติ

24730 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge7
eppendorf - 5804R
อาคาร BEAR ห้อง BR210
2023-08-31 09:00-12:59

อนุมัติ

24729 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-29 15:00-17:59

อนุมัติ

24728 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-31 10:00-17:59

อนุมัติ

24727 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-29 10:00-17:59

อนุมัติ

24726 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-09-01 09:00-15:59

อนุมัติ

24725 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-08-29 09:00-15:59

อนุมัติ

24724 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-08-28 09:00-15:59

อนุมัติ

24722 สาลินี เพ็งเหล็ง - โทร 0982754522
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.ณัฐพร
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-30 10:00-15:59

อนุมัติ

24720 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-28 10:00-17:59

อนุมัติ

24719 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-28 15:00-17:59

ยกเลิกการจอง

24718 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-29 13:00-15:59

อนุมัติ

24717 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-28 14:00-15:59

อนุมัติ

24716 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-09-01 09:00-17:59

อนุมัติ

24715 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-31 09:00-17:59

อนุมัติ

24714 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-30 09:00-17:59

อนุมัติ

24713 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-29 09:00-17:59

อนุมัติ

24712 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-28 09:00-17:59

อนุมัติ

24711 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Evaporator 5
Buchi- R-300
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR104
2023-08-29 12:00-15:59

อนุมัติ

24710 รัตนโชติ เมืองพรม - โทร 0933989787
วิทยาศาสตร์การอาหาร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-29 12:00-15:59

อนุมัติ

24709 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-29 11:00-15:59

อนุมัติ

24708 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-28 09:00-12:59

อนุมัติ

24707 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-28 14:00-14:59

อนุมัติ

24706 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-28 09:00-10:59

อนุมัติ

24705 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-28 13:00-16:59

อนุมัติ

24704 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อุมาพร
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-25 10:00-13:59

อนุมัติ

24703 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-25 11:00-13:59

อนุมัติ

24702 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar- MCR 302
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-01 09:00-16:59

อนุมัติ

24701 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar- MCR 302
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-31 09:00-16:59

อนุมัติ

24700 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-25 10:00-13:59

ยกเลิกการจอง

24699 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-24 11:00-14:59

อนุมัติ

24698 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-25 14:00-16:59

อนุมัติ

24697 ญาณพร ทิพยมณฑล - โทร 0827664776
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-24 13:00-15:59

อนุมัติ

24696 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-23 15:00-15:59

อนุมัติ

24695 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Moisture Halogen
Mettler Toledo- HX204
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-23 13:00-13:59

อนุมัติ

24694 Candytias Puspitasari - โทร candytias_puspita
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu- UV1800
อาคาร BEAR ห้อง BR206
2023-08-23 12:00-14:59

อนุมัติ

24693 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-29 10:00-14:59

อนุมัติ

24692 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-28 10:00-14:59

อนุมัติ

24691 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-29 10:00-14:59

อนุมัติ

24690 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-28 10:00-14:59

อนุมัติ

24689 Analdi Farniga - โทร 0814828990
วิทยาศาสตร์การอาหาร
Asst.Prof.Dr.Songsak Wattanachaisaereekul
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-23 13:00-15:59

อนุมัติ

24688 Candytias Puspitasari - โทร candytias_puspita
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom
Multimode Microplate reader
PerkinElmer - EnSight
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-23 12:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24687 Candytias Puspitasari - โทร candytias_puspita
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf - 5910R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-23 11:00-14:59

ยกเลิกการจอง

24686 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 5
Hirayama- HVA-85
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-407
2023-08-22 10:00-12:59

อนุมัติ

24685 อธิบดี วรรณพงษ์ - โทร 0982138882
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
ผศ.ดร.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-08-22 10:00-12:59

อนุมัติ

24684 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-22 15:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24683 พนิดา อ่อนน้อม - โทร 0970723180
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.วิภาวดี สงัดกิจ
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems- TA-HD plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-22 15:00-15:59

อนุมัติ

24682 กัลยกร เจริญกุล - โทร 0634467564
บุคลากร สจล.
ดร.นิจจารีย์ มณีรัตน์
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-23 09:00-11:59

อนุมัติ

24681 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-24 10:00-13:59

อนุมัติ

24680 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-24 16:00-17:59

อนุมัติ

24679 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Prof. Jiraporn Sirison
Homogenizer(2)
IKA- T25
อาคาร BEAR ห้อง B305
2023-08-22 10:00-10:59

อนุมัติ

24678 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Biological Safety Cabinet3
Bosstech- HVB120S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-22 12:00-14:59

อนุมัติ

24677 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Microplate reader
Thermo- Multiskan Go
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-416
2023-08-25 09:00-15:59

อนุมัติ

24676 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Microplate reader
Thermo- Multiskan Go
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-416
2023-08-24 09:00-15:59

อนุมัติ

24675 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Microplate reader
Thermo- Multiskan Go
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-416
2023-08-23 09:00-15:59

อนุมัติ

24674 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-08-25 09:00-15:59

อนุมัติ

24673 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-08-24 09:00-15:59

อนุมัติ

24672 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
PCR Thermal cycler
Eppendorf- nexus GX2
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-411
2023-08-23 09:00-15:59

อนุมัติ

24671 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Viscometer
Brookfield- DV-III Ultra
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-21 13:00-13:59

อนุมัติ

24670 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-22 09:00-12:59

อนุมัติ

24669 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu- UV1900i
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-08-25 13:00-14:59

อนุมัติ

24668 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf - 5920R
อาคาร BEAR ห้อง BR104
2023-08-25 09:00-13:59

อนุมัติ

24667 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-25 09:00-13:59

อนุมัติ

24666 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-23 09:00-11:59

อนุมัติ

24665 กิ่งแก้ว อุตราศรี - โทร 0622463354
บุคลากร สจล.
Dr.Songsak
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-22 09:00-11:59

อนุมัติ

24664 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ - โทร 0957496695
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ทัศพร
Biological Safety Cabinet7
ESCO- AC24S8NS
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-21 13:00-15:59

อนุมัติ

24663 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Prof. Jiraporn Sirison
Homogenizer(2)
IKA- T25
อาคาร BEAR ห้อง B305
2023-08-21 13:00-13:59

อนุมัติ

24662 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-22 09:00-13:59

อนุมัติ

24661 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Spectrophotometer&Colormeter
HunterLab- XE
อาคาร BEAR ห้อง B314
2023-08-22 09:00-13:59

อนุมัติ

24660 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-22 13:00-15:59

อนุมัติ

24659 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo- MS105
อาคาร BEAR ห้อง ฺBR103
2023-08-21 14:00-15:59

อนุมัติ

24658 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-25 09:00-17:59

อนุมัติ

24657 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-24 09:00-17:59

อนุมัติ

24656 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อาจารย์ปาจรีย์
Tray Dryer1
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-21 09:00-16:59

อนุมัติ

24655 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-23 09:00-17:59

อนุมัติ

24654 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-22 09:00-17:59

อนุมัติ

24653 ดร.วิภาวดี สงัดกิจ - โทร 0915539356
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
-
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO - SFX2130
อาคาร BEAR ห้อง B208
2023-08-21 09:00-17:59

อนุมัติ

24652 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-08-21 10:00-13:59

อนุมัติ

24651 Damian Laryea - โทร 0922476441
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Asst. Prof. Jiraporn Sirison
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-21 10:00-13:59

อนุมัติ

24650 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB - 4TEV
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-21 09:00-16:59

อนุมัติ

24649 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Autoclave 6
Tomy- SS245
อาคาร BEAR ห้อง B226
2023-08-21 09:00-15:59

ยกเลิกการจอง

24648 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-23 09:00-15:59

อนุมัติ

24647 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-22 09:00-15:59

อนุมัติ

24646 ธัญญรัญญ์ จิรุตม์มาศศรี - โทร 0839539562
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Biological Safety Cabinet5
Bosstech- HVBT90S
อาคาร BEAR ห้อง BSL1
2023-08-21 09:00-15:59

อนุมัติ

24645 Grace Asantewaa Twumasi - โทร +6698642250
Doctor of Philosophy in Food Science (International Program)
Prof. Jiraporn Sirison
Homogenizer(2)
IKA- T25
อาคาร BEAR ห้อง B305
2023-08-18 16:00-16:59

อนุมัติ

24644 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-18 15:00-16:59

ยกเลิกการจอง

24643 ชนากานต์ ทรัพยาสาร - โทร 0844452393
วิทยาศาสตร์การอาหาร
อ.โสรยา เกิดพิบูลย์
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai- DQ/500D/1
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-18 00:00-00:00

ยกเลิกการจอง

24642 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อาจารย์ปาจรีย์
Moisture balanceIR
Mettler- MJ33
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-08-18 15:00-17:59

อนุมัติ

24641 สุเมธี ส่งเสมอ - โทร 0887535192
บุคลากร สจล.
ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
Extruder
CT- CTE-D22L32
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-22 09:00-17:59

อนุมัติ

24640 ชนพัฒน์ เพ็งศิริ - โทร 0631952769
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-08-21 09:00-12:59

อนุมัติ

24639 พิจารณา สุระประเสริฐ - โทร 0863791391
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อ.อพัชชา จินดาประเสริฐ
Autoclave 4
Tomy- SX-500
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-410
2023-08-18 11:00-13:59

อนุมัติ

24638 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-06 09:00-16:59

อนุมัติ

24637 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-05 09:00-16:59

อนุมัติ

24636 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic- LD0.5
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro Past
2023-09-04 10:00-15:59

อนุมัติ

24635 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter 3
Konika Minolta- CR410
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-19 13:00-16:59

อนุมัติ

24634 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 14:00-17:59

อนุมัติ

24633 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-25 16:00-17:59

อนุมัติ

24632 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter5
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-19 13:00-16:59

อนุมัติ

24631 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 14:00-16:59

อนุมัติ

24630 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-25 16:00-17:59

อนุมัติ

24629 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter4
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-19 13:00-15:59

อนุมัติ

24628 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-26 14:00-16:59

อนุมัติ

24627 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-25 16:00-17:59

อนุมัติ

24626 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Chroma Meter 2
Konika Minolta- CR400
อาคาร BEAR ห้อง BR107
2023-09-19 13:00-15:59

อนุมัติ

24625 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-12 14:00-16:59

อนุมัติ

24624 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.ระจิตร
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-09-11 16:00-17:59

อนุมัติ

24623 สุธาสินี กรดแก้ว - โทร 0993014270
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
อาจารย์ปาจรีย์
Moisture balanceIR
Mettler- MJ33
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-312
2023-08-18 13:00-13:59

อนุมัติ

24622 อริสรา สยมชัย - โทร 0615160463
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
อ.อรชร เมฆเกิดชู
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems- TA-XT plus
อาคาร BEAR ห้อง BR205
2023-08-18 15:00-17:59

อนุมัติ

24621 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Water Activity Meter
AQUA LAB - 4TE
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-17 15:00-17:59

อนุมัติ

24620 ศิรดา สังสินชัย - โทร 0982319552
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
-
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-08-22 09:00-15:59

อนุมัติ

24619 ธิติมา พรหมมา - โทร 0992091508
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ทรงศักดิ์
Autoclave 3
Tomy- ES-315
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง AI-408
2023-08-17 13:00-14:59

อนุมัติ

24618 ช่อเพชร ปานกลัด - โทร 0622526986
เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ
รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
Water Activity Meter
AQUA LAB - 4TE
อาคาร อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) ห้อง B314
2023-08-17 11:00-14:59

อนุมัติ

24617 วันทนีย์ ช้างน้อย - โทร 0814579025
เจ้าหน้าที่ สจล.
อ.โสรยา
Tray Dryer3
Patch/663-
อาคาร อาคารแปรรูป (PROCESSING) ห้อง Pro กลาง
2023-09-15 10:00-16:59