ใบจองที่  24640

29 พ.ย. 2566 12:11:22

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18 สิงหาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ชนพัฒน์ เพ็งศิริ รหัสนักศึกษา 64080126 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0631952769
มีความประสงค์ขอใช้    Autoclave 3  
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 12:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 5555555 คน โดยมีอาจารย์รศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วอัสนี วิจิตระกะ
นักวิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2566