ใบจองที่  24663

18 พ.ค. 2567 07:05:51

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21 สิงหาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Grace Asantewaa Twumasi รหัสนักศึกษา 65086038 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +6698642250
มีความประสงค์ขอใช้    Homogenizer(2)  
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึงเวลา 13:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Prof. Jiraporn Sirison เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2566