ใบจองที่  24679

7 ธ.ค. 2566 13:12:31

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21 สิงหาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Grace Asantewaa Twumasi รหัสนักศึกษา 65086038 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +6698642250
มีความประสงค์ขอใช้    Homogenizer(2)  
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 10:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Prof. Jiraporn Sirison เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
24 สิงหาคม 2566