ใบจองที่  24687

30 พ.ย. 2566 02:11:10

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22 สิงหาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Candytias Puspitasari รหัสนักศึกษา 64608028 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ candytias_puspita
มีความประสงค์ขอใช้    Refrigerated Centrifuge4  
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึงเวลา 14:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว