ใบจองที่  24700

21 มิ.ย. 2567 19:06:25

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24 สิงหาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า อริสรา สยมชัย รหัสนักศึกษา 62080157 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0615160463
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 13:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์อ.อรชร เมฆเกิดชู เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว