ใบจองที่  24819

21 มิ.ย. 2567 17:06:54

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Undefined variable $bm_dateAdd in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 89

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า
Warning: Undefined variable $m_name in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 94
รหัสนักศึกษา
Warning: Undefined variable $std_id in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 96
สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์
Warning: Undefined variable $bm_tel in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 98

มีความประสงค์ขอใช้    
Warning: Undefined variable $mr_name in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 99
 
วันที่
Warning: Undefined variable $bm_dateStart in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 100
ถึงวันที่
Warning: Undefined variable $bm_dateEnd in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 100
  ตั้งแต่เวลา
Warning: Undefined variable $bm_timeStart in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 101
ถึงเวลา
Warning: Undefined variable $bm_timeEnd in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 101

จำนวนผู้เข้าร่วม
Warning: Undefined variable $bm_countPeople in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 102
คน โดยมีอาจารย์
Warning: Undefined variable $adviser in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 103
เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
Warning: Undefined variable $bm_name in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 103

          

Warning: Undefined variable $bm_id in D:\fiservice\htdocs\stockbell\en\report.php on line 109
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว