ใบจองที่  24845

7 ธ.ค. 2566 13:12:46

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Van Tai Ngo รหัสนักศึกษา 64608035 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ 0822167594
มีความประสงค์ขอใช้    Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)  
วันที่ 6 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 15:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์Assoc. Prof. Dr Naphatrapi Luangsakul เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง Dr.Sirada Sungsinchai will help for guide to use
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วกัลยกร เจริญกุล
นักวิทยาศาสตร์
10 กันยายน 2566