ใบจองที่  24893

29 พ.ย. 2566 12:11:21

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า นางสาวลำพึง พุ่มจันทร์ รหัสนักศึกษา - สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0892054912
มีความประสงค์ขอใช้    Tray Dryer4  
วันที่ 8 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 24 คน โดยมีอาจารย์ลำพึง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง ใช้การเรียนการสอนสัตว์น้ำ
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
6 กันยายน 2566