ใบจองที่  24914

21 มิ.ย. 2567 17:06:44

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า พลอยไพลิน ผลานิสงค์ รหัสนักศึกษา 65086019 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0952501324
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 2  
วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
11 กันยายน 2566