ใบจองที่  24958

5 ธ.ค. 2566 15:12:15

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Lasuardi Permana รหัสนักศึกษา 64608031 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ Lasuardi
มีความประสงค์ขอใช้    Refrigerated Centrifuge4  
วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึงเวลา 13:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Aj. Doe เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง rotor and adaptor for 50ml tube
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว