ใบจองที่  24969

5 ธ.ค. 2566 16:12:38

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า อัจจิมา ภูพิชิต รหัสนักศึกษา 65086030 สาขาวิชา การจัดการความปลอดภัยอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0874135326
มีความประสงค์ขอใช้    Tray Dryer3  
วันที่ 12 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 17:00 ถึงเวลา 12:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์อ.วริพัสย์ อารีกุล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
15 กันยายน 2566