ใบจองที่  25016

21 มิ.ย. 2567 19:06:14

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล รหัสนักศึกษา - สาขาวิชา บุคลากร สจล. เบอร์โทรศัพท์ 0882255422
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 19 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน โดยมีอาจารย์อ.สุพีรยา อาษา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
18 กันยายน 2566