ใบจองที่  25097

29 พ.ย. 2566 13:11:27

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Grace Asantewaa Twumasi รหัสนักศึกษา 65086038 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +6698642250
มีความประสงค์ขอใช้    centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm  
วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึงเวลา 15:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Assistant Prof. Jiraporn Sirison เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
22 กันยายน 2566