ใบจองที่  25117

5 ธ.ค. 2566 16:12:10

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า รินลดา จบมีสุข รหัสนักศึกษา 65080184 สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0628099448
มีความประสงค์ขอใช้    Autoclave 5  
วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 00:00 ถึงเวลา 00:00
จำนวนผู้เข้าร่วม 6 คน โดยมีอาจารย์อ.ทรงศักดิ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วอัสนี วิจิตระกะ
นักวิทยาศาสตร์
21 กันยายน 2566

หมายเหตุ : ยกเลิกการจองโดย asanee.vi เมื่อวันที่ 2023-09-26 09:09:45
เนื่องจาก :