ใบจองที่  25176

7 ธ.ค. 2566 14:12:17

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า วาสนา อะนันต์ รหัสนักศึกษา 63608015 สาขาวิชา การจัดการความปลอดภัยอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0809222759
มีความประสงค์ขอใช้    เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง  
วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน โดยมีอาจารย์ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว