ใบจองที่  25188

29 พ.ย. 2566 13:11:17

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28 กันยายน 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Grace Asantewaa Twumasi รหัสนักศึกษา 65086038 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +6698642250
มีความประสงค์ขอใช้    Visible Spectrophotometer 1  
วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566   ตั้งแต่เวลา 12:00 ถึงเวลา 12:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Assistant Prof. Jiraporn Sirison เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
28 กันยายน 2566

หมายเหตุ : ยกเลิกการจองโดย wantanee.ch เมื่อวันที่ 2023-10-02 08:30:49
เนื่องจาก :