ใบจองที่  25207

29 พ.ย. 2566 13:11:19

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ตุลาคม 2566

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า อชิรญา คงโพธิ์ รหัสนักศึกษา 64080222 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0827017710
มีความประสงค์ขอใช้    Autoclave 3  
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566   ตั้งแต่เวลา 00:00 ถึงเวลา 00:00
จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน โดยมีอาจารย์อ.อพัชชา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว