ใบจองที่  28049

18 เม.ย. 2567 04:04:54

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า กานต์พิชชา สกุนตศรี รหัสนักศึกษา - สาขาวิชา บุคลากร สจล. เบอร์โทรศัพท์ 0888705123
มีความประสงค์ขอใช้    Viscometer  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 14:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน โดยมีอาจารย์ดร. ณชมกมล เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2567