ใบจองที่  28053

18 เม.ย. 2567 04:04:46

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ณิชชา พรหมเจริญ รหัสนักศึกษา 63080182 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0955989649
มีความประสงค์ขอใช้    UV-Visible Spectrophotometer 3  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 00:00 ถึงเวลา 00:00
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดจิต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว