ใบจองที่  28167

20 เม.ย. 2567 04:04:19

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า กษิดิศ กุฎีศรี รหัสนักศึกษา 62080163 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0903086176
มีความประสงค์ขอใช้    Evaporator 5  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 12:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์วิภาวดี สงัดกิจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว