ใบจองที่  28210

18 เม.ย. 2567 05:04:26

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Grace Asantewaa Twumasi รหัสนักศึกษา 65086038 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +6698642250
มีความประสงค์ขอใช้    Refrigerated Centrifuge7 (Biological)  
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Assistant Prof. Dr. Jiraporn Sirison เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วอัสนี วิจิตระกะ
นักวิทยาศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2567