ใบจองที่  28275

20 เม.ย. 2567 04:04:33

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า อชิรญา ตั้งอัศยากุล รหัสนักศึกษา 64080223 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0853740889
มีความประสงค์ขอใช้    Tray Dryer1  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 09:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน โดยมีอาจารย์พิชญดา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง -
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2567