ใบจองที่  28291

20 เม.ย. 2567 05:04:44

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ปาจรีย์ แก้วผนึกรังษี รหัสนักศึกษา 64608041 สาขาวิชา เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ เบอร์โทรศัพท์ 0936293263
มีความประสงค์ขอใช้    viscometer1(โท-เอก)  
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 00:00 ถึงเวลา 00:00
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์อ.ปาจรีย์ อิงคสุภัทร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว