ใบจองที่  28352

23 เม.ย. 2567 14:04:09

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า สิรภพ เหล่านอก รหัสนักศึกษา 63010970 สาขาวิชา ---------บัณฑิตศึกษา--------- เบอร์โทรศัพท์ 0957718247
มีความประสงค์ขอใช้    Chroma Meter5  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึงเวลา 11:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2567