ใบจองที่  28366

18 เม.ย. 2567 04:04:06

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า MUHAMAD HASDAR MUHAMAD HASDAR รหัสนักศึกษา 64608023 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ +66638873830
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 15:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน โดยมีอาจารย์Asst.Prof.Dr.Sitthipong Nalinanon เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง Thesis
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว