ใบจองที่  28387

18 เม.ย. 2567 06:04:28

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ถิรพล สมุทรกลิน รหัสนักศึกษา 66086009 สาขาวิชา เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ เบอร์โทรศัพท์ 0864147555
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 6 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึงเวลา 15:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์อ.โสรยา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567