ใบจองที่  28417

18 เม.ย. 2567 04:04:14

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

19 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ฐิตาภา ตะไก่แก้ว รหัสนักศึกษา 66080148 สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0823100946
มีความประสงค์ขอใช้    เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย MiniSprayDryer  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 00:00 ถึงเวลา 00:00
จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน โดยมีอาจารย์ผศ.ดร.พิชญดา สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ค่ะ ต้องการพื้นที่ทำแลป
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ : ยกเลิกการจองโดย lamphung.ph เมื่อวันที่ 2024-02-20 09:37:05
เนื่องจาก :