ใบจองที่  28436

20 เม.ย. 2567 04:04:17

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Candytias Puspitasari รหัสนักศึกษา 64608028 สาขาวิชา Doctor of Philosophy in Food Science (International Program) เบอร์โทรศัพท์ candytias_puspita
มีความประสงค์ขอใช้    Biological Safety Cabinet3(Fungi)  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 12:00 ถึงเวลา 13:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Assoc.Prof.Dr.Praphan Pinsirodom เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วอัสนี วิจิตระกะ
นักวิทยาศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567