ใบจองที่  28475

14 เม.ย. 2567 14:04:19

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า ถิรพล สมุทรกลิน รหัสนักศึกษา 66086009 สาขาวิชา เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ เบอร์โทรศัพท์ 0864147555
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 16:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์อ.โสรยา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
3 มีนาคม 2567