ใบจองที่  28554

14 เม.ย. 2567 15:04:00

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

23 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า กานต์พิชชา สกุนตศรี รหัสนักศึกษา - สาขาวิชา บุคลากร สจล. เบอร์โทรศัพท์ 0888705123
มีความประสงค์ขอใช้    Viscometer  
วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 14:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 83 คน โดยมีอาจารย์ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ (ผู้สอน) เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567