ใบจองที่  28576

20 เม.ย. 2567 04:04:40

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

24 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า กาญจนา มานะมุ่งมงคล รหัสนักศึกษา 66016131 สาขาวิชา ---------บัณฑิตศึกษา--------- เบอร์โทรศัพท์ 0951502998
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึงเวลา 12:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์อ.พงษ์เสริฐ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว