ใบจองที่  28584

14 เม.ย. 2567 13:04:19

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า jackxcode404 xcode รหัสนักศึกษา 1234567890 สาขาวิชา การจัดการความปลอดภัยอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 6285880027404
มีความประสงค์ขอใช้    เครื่องบรรจุไส้กรอก  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 11:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม bb คน โดยมีอาจารย์bb เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง hh
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้ว