ใบจองที่  28587

20 เม.ย. 2567 05:04:21

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Jiao Feng รหัสนักศึกษา 66086001 สาขาวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 838350793
มีความประสงค์ขอใช้    Tray Dryer3  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์Asst.Prof.Dr.Pongsert Sriprom เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วลำพึง พุ่มจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
25 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ : ยกเลิกการจองโดย lamphung.ph เมื่อวันที่ 2024-02-27 15:02:38
เนื่องจาก :