ใบจองที่  28617

20 เม.ย. 2567 06:04:37

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า Orachorn Mekkerdchoo รหัสนักศึกษา - สาขาวิชา บุคลากร สจล. เบอร์โทรศัพท์ 0918790638
มีความประสงค์ขอใช้    Texture Analyzer 1  
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 12:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 5 คน โดยมีอาจารย์Orachorn Mekkerdchoo เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง team workshop
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
4 มีนาคม 2567