ใบจองที่  28641

20 เม.ย. 2567 03:04:16

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

27 กุมภาพันธ์ 2567

 เรื่อง ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
           ข้าพเจ้า กชมน เลิศนิมิตกิจ รหัสนักศึกษา 63080001 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร เบอร์โทรศัพท์ 0885048221
มีความประสงค์ขอใช้    Chroma Meter4  
วันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567   ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึงเวลา 17:59
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน โดยมีอาจารย์อ. Yun เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง
          
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา             

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบแล้วนางสาววันทนีย์ ช้างน้อย
นักวิทยาศาสตร์
1 มีนาคม 2567